Menu Close

มาตรฐานไข่ไก่คุณภาพ

มาตรฐานไข่คุณภาพ

มาตรฐานไข่ไก่คุณภาพ

คุณภาพและปริมาณไข่

การผลิตไข่ที่ดีและมีเสถียรภาพและคุณภาพไข่ที่ดีมีความสำคัญสูงสุดสำหรับเกษตรกรโดยขึ้นอยู่กับผลผลิตของชั้นในการดำรงชีวิต โดยทั่วไปแล้วรอกที่เลี้ยงอย่างดีจะให้ประสิทธิภาพของชั้นที่ดีกว่าตัวที่เลี้ยงได้ไม่ดี อ่านเกี่ยวกับ การปรับปรุงผลกำไรในการผลิตไข่ด้วยการจัดการน้ำหนักของลูกไก่

 

การเพิ่มคุณภาพไข่ไก่หมายถึงการบรรเทาปัจจัยด้านลบ (เช่น สารพิษจากเชื้อราหรือเชื้อโรค) ในขณะที่ใช้สารปรุงแต่งหรืออาหารเสริมขั้นสูงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเปลือกไข่

 

มาตรฐานไข่ไก่คุณภาพ

มาตรฐานขนาดของไข่ไก่

ขนาดของไข่ไก่จะพิจารณาจากน้ำหนักต่อฟอง หรือน้ำหนักขั้นต่ำต่อโหล ตามตารางดังนี้

เบอร์ 0
ขนาด ไข่ยักษ์ (jumbo)
น้ำหนักขั้นต่ำต่อฟอง (กรัม) 70 กรัมขึ้นไป
น้ำหนักขั้นต่ำต่อจำนวนโหล(กรัม) 840

เบอร์ 1
ขนาด ไข่ใหญ่พิเศษ(extra large)
น้ำหนักขั้นต่ำต่อฟอง (กรัม) 65-69
น้ำหนักขั้นต่ำต่อจำนวนโหล(กรัม) 780

เบอร์ 2
ขนาด ใหญ่ (large)
น้ำหนักขั้นต่ำต่อฟอง (กรัม) 60-64
น้ำหนักขั้นต่ำต่อจำนวนโหล(กรัม) 720

เบอร์ 3
ขนาด กลาง (medium)
น้ำหนักขั้นต่ำต่อฟอง (กรัม) 55-59
น้ำหนักขั้นต่ำต่อจำนวนโหล(กรัม) 660

เบอร์ 4
ขนาด เล็ก (small)
น้ำหนักขั้นต่ำต่อฟอง (กรัม) 50-54
น้ำหนักขั้นต่ำต่อจำนวนโหล(กรัม) 600

ขนาด เบอร์ 5
ขนาด จิ๋ว (pewee)
น้ำหนักขั้นต่ำต่อฟอง (กรัม) 45-49
น้ำหนักขั้นต่ำต่อจำนวนโหล(กรัม) 540

 

มาตรฐานไข่ไก่คุณภาพ

คุณภาพและปริมาณไข่

การผลิตไข่ที่ดีและมีเสถียรภาพและคุณภาพไข่ที่ดีมีความสำคัญสูงสุดสำหรับเกษตรกรโดยขึ้นอยู่กับผลผลิตของชั้นในการดำรงชีวิต โดยทั่วไปแล้วรอกที่เลี้ยงอย่างดีจะให้ประสิทธิภาพของชั้นที่ดีกว่าตัวที่เลี้ยงได้ไม่ดี อ่านเกี่ยวกับ การปรับปรุงผลกำไรในการผลิตไข่ด้วยการจัดการน้ำหนักของลูกไก่
 
การเพิ่มคุณภาพไข่ไก่หมายถึงการบรรเทาปัจจัยด้านลบ (เช่น สารพิษจากเชื้อราหรือเชื้อโรค) ในขณะที่ใช้สารปรุงแต่งหรืออาหารเสริมขั้นสูงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเปลือกไข่
 
 
มาตรฐานไข่ไก่คุณภาพ
 
มาตรฐานขนาดของไข่ไก่
ขนาดของไข่ไก่จะพิจารณาจากน้ำหนักต่อฟอง หรือน้ำหนักขั้นต่ำต่อโหล ตามตารางดังนี้
เบอร์ 0
ขนาด ไข่ยักษ์ (jumbo)
น้ำหนักขั้นต่ำต่อฟอง (กรัม) 70 กรัมขึ้นไป
น้ำหนักขั้นต่ำต่อจำนวนโหล(กรัม) 840
เบอร์ 1
ขนาด ไข่ใหญ่พิเศษ(extra large)
น้ำหนักขั้นต่ำต่อฟอง (กรัม) 65-69
น้ำหนักขั้นต่ำต่อจำนวนโหล(กรัม) 780
เบอร์ 2
ขนาด ใหญ่ (large)
น้ำหนักขั้นต่ำต่อฟอง (กรัม) 60-64
น้ำหนักขั้นต่ำต่อจำนวนโหล(กรัม) 720
เบอร์ 3
ขนาด กลาง (medium)
น้ำหนักขั้นต่ำต่อฟอง (กรัม) 55-59
น้ำหนักขั้นต่ำต่อจำนวนโหล(กรัม) 660
เบอร์ 4
ขนาด เล็ก (small)
น้ำหนักขั้นต่ำต่อฟอง (กรัม) 50-54
น้ำหนักขั้นต่ำต่อจำนวนโหล(กรัม) 600
ขนาด เบอร์ 5
ขนาด จิ๋ว (pewee)
น้ำหนักขั้นต่ำต่อฟอง (กรัม) 45-49
น้ำหนักขั้นต่ำต่อจำนวนโหล(กรัม) 540
 
heater Master Cf 75

ดูข้อมูล เครื่อง กกไก่ เพิ่มเติม >> Products 

ติดตามเพจ เพิ่มเติม >> FACEBOOK

error: Content is protected !!