Menu Close

ระบบควบคุม สภาพอากาศในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์

กกลูกไก่

ระบบควบคุมสภาพอากาศ ในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์

ชุดควบคุมอุณหภูมิโรงเรือน

   ชุดอุปกรณ์สำหรับควบคุมสภาพอากาศ ในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ ถูกออกแบบมาให้ผู้ใช้สามารถพัฒนา การเลี้ยงสัตว์ ในโรงเรือนระบบปิด (Evaporative Greenhouse) ให้การเลี้ยงมี

 

ประสิทธิภาพมากขึ้น ผลผลิตดีมีคุณภาพมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถปรับแต่งโหมดการทำงาน
ของตัวเครื่องให้เหมาะสมกับการเลี้ยง และมีระบบจัดการข้อมูลการเลี้ยง เพื่อให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจ ให้การเลี้ยงมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตอบโจทย์ทั้งผู้เลี้ยงหน้าใหม่ที่ต้องการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเลี้ยง และผู้เลี้ยงหน้าเก่า ที่ต้องการยกระดับการเลี้ยงให้สะดวกสบายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Chickatron 20

 

   หลักการทำงานของ Temp climate Controller หรือ ชุดควบคุมอุณหภูมิ นั้นมีหลักการทำงานเบื้องต้น คือ การวัดค่าสัญญาณอินพุต ( Input ) เข้ามา จากนั้นจึงทำการเปรียบเทียบกับค่าที่ต้องการแล้วประมวลผลในส่วนของ Processing เมื่อได้ค่าแล้วก็ส่งไปยังส่วนของเอาท์พุต ( Output ) เพื่อที่จะส่งต่อไปยังอุปกรณ์ควบคุมที่มีขนาดใหญ่ต่อไป

 

   ตั้งค่าเวลาการให้อาหาร (Feed) เปิด-ปิดต่อวันได้ 8 ครั้งต่อวันและตั้งตามอายุของสัตว์ที่เลี้ยงได้ 8 ช่วงอายุ

 

ในการเก็บข้อมูลอุณหภูมิ ความชื้น การทํางานของพัดลม ปั๊มนํ้า alarm ได้ 2000 เหตุการณ์
ในการตั้งค่าตั้งค่าความต้องการอากาศของสัตว์ที่เลี้ยงได้ 8 ช่วง
สามารถต่อกับ Water meter เพื่อบันทึกปริมาณนํ้าที่กิน ในแต่ละวัน และ ที่กินทั้งหมด
ไม่พลาดทุกเหตุการณ์ เพื่อให้การเลี้ยงของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
ด้วยระบบ เก็บข้อมูลค่าสูงสุดหรือต่ำสุดของอุณหภูมิ
ระบบแจ้งเตือนเมื่อมีความผิดปกติของ อุณภูมิ, ความชื้น และเซนเซอร์

 
 
ระบบ ควบคุมสภาพอากาศในโรงเรือน

ระบบควบคุมสภาพอากาศในโรงเรือน

ดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ temp ทั้งหมด >> Product
ติดตามเพจเพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติม >> Facebook
 

ระบบควบคุมสภาพอากาศ ในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์

ชุดควบคุมอุณหภูมิโรงเรือน
   ชุดอุปกรณ์สำหรับควบคุมสภาพอากาศ ในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ ถูกออกแบบมาให้ผู้ใช้สามารถพัฒนา การเลี้ยงสัตว์ในโรงเรือนระบบปิด (Evaporative
 Greenhouse) ให้การเลี้ยงมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลผลิตดีมีคุณภาพมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถปรับแต่งโหมดการทำงาน
ของตัวเครื่องให้เหมาะสมกับการเลี้ยง และมีระบบจัดการข้อมูลการเลี้ยง เพื่อให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจ ให้การเลี้ยงมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตอบโจทย์ทั้งผู้เลี้ยงหน้าใหม่ที่ต้องการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเลี้ยง และผู้เลี้ยงหน้าเก่า ที่ต้องการยกระดับการเลี้ยงให้สะดวกสบายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
   หลักการทำงานของ Temp climate Controller หรือ ชุดควบคุมอุณหภูมิ นั้นมีหลักการทำงานเบื้องต้น คือ การวัดค่าสัญญาณอินพุต ( Input ) เข้ามา จากนั้นจึงทำการเปรียบเทียบกับค่าที่ต้องการแล้วประมวลผลในส่วนของ Processing เมื่อได้ค่าแล้วก็ส่งไปยังส่วนของเอาท์พุต ( Output ) เพื่อที่จะส่งต่อไปยังอุปกรณ์ควบคุมที่มีขนาดใหญ่ต่อไป
Chickatron 20
 
   ตั้งค่าเวลาการให้อาหาร (Feed) เปิด-ปิดต่อวันได้ 8 ครั้งต่อวันและตั้งตามอายุของสัตว์ที่เลี้ยงได้ 8 ช่วงอายุ
ในการเก็บข้อมูลอุณหภูมิ ความชื้น การทํางานของพัดลม ปั๊มนํ้า alarm ได้ 2000 เหตุการณ์
ในการตั้งค่าตั้งค่าความต้องการอากาศของสัตว์ที่เลี้ยงได้ 8 ช่วง
สามารถต่อกับ Water meter เพื่อบันทึกปริมาณนํ้าที่กิน ในแต่ละวัน และ ที่กินทั้งหมด
ไม่พลาดทุกเหตุการณ์ เพื่อให้การเลี้ยงของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
ด้วยระบบ เก็บข้อมูลค่าสูงสุดหรือต่ำสุดของอุณหภูมิ
ระบบแจ้งเตือนเมื่อมีความผิดปกติของ อุณภูมิ, ความชื้น และเซนเซอร์
 
 

ระบบ ควบคุมสภาพอากาศในโรงเรือนระบบควบคุมสภาพอากาศในโรงเรือน

ระบบควบคุมสภาพอากาศ ในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์
ชุดควบคุมอุณหภูมิโรงเรือน
   ชุดอุปกรณ์สำหรับควบคุมสภาพอากาศ ในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ ถูกออกแบบมาให้ผู้ใช้สามารถพัฒนา การเลี้ยงสัตว์ในโรงเรือนระบบปิด (Evaporative Greenhouse) ให้การเลี้ยงมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลผลิตดีมีคุณภาพมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถปรับแต่งโหมดการทำงาน

ของตัวเครื่องให้เหมาะสมกับการเลี้ยง และมีระบบจัดการข้อมูลการเลี้ยง เพื่อให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจ ให้การเลี้ยงมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตอบโจทย์ทั้งผู้เลี้ยงหน้าใหม่ที่ต้องการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเลี้ยง และผู้เลี้ยงหน้าเก่า ที่ต้องการยกระดับการเลี้ยงให้สะดวกสบายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
   หลักการทำงานของ Temp climate Controller หรือ ชุดควบคุมอุณหภูมิ นั้นมีหลักการทำงานเบื้องต้น คือ การวัดค่าสัญญาณอินพุต ( Input ) เข้ามา จากนั้นจึงทำการเปรียบเทียบกับค่าที่ต้องการแล้วประมวลผลในส่วนของ Processing เมื่อได้ค่าแล้วก็ส่งไปยังส่วนของเอาท์พุต ( Output ) เพื่อที่จะส่งต่อไปยังอุปกรณ์ควบคุมที่มีขนาดใหญ่ต่อไป
 
Chickatron 20
 
   ตั้งค่าเวลาการให้อาหาร (Feed) เปิด-ปิดต่อวันได้ 8 ครั้งต่อวันและตั้งตามอายุของสัตว์ที่เลี้ยงได้ 8 ช่วงอายุ
ในการเก็บข้อมูลอุณหภูมิ ความชื้น การทํางานของพัดลม ปั๊มนํ้า alarm ได้ 2000 เหตุการณ์
ในการตั้งค่าตั้งค่าความต้องการอากาศของสัตว์ที่เลี้ยงได้ 8 ช่วง

สามารถต่อกับ Water meter เพื่อบันทึกปริมาณนํ้าที่กิน ในแต่ละวัน และ ที่กินทั้งหมด
ไม่พลาดทุกเหตุการณ์ เพื่อให้การเลี้ยงของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
ด้วยระบบ เก็บข้อมูลค่าสูงสุดหรือต่ำสุดของอุณหภูมิ
ระบบแจ้งเตือนเมื่อมีความผิดปกติของ อุณภูมิ, ความชื้น และเซนเซอร์
 
ระบบ ควบคุมสภาพอากาศในโรงเรือน
ระบบควบคุมสภาพอากาศในโรงเรือน
 
 

ดูข้อมูล เครื่อง กกไก่ เพิ่มเติม >> Products 

ติดตามเพจ เพิ่มเติม >> FACEBOOK

error: Content is protected !!