Menu Close

การแก้ปัญหาทางโภชนาการ ช่วยให้ สัตว์ปีก รับมือกับ ความเครียด จาก ความร้อน

ความร้อน ความเครียด สัตว์ปีก
 

การแก้ปัญหาทางโภชนาการ ช่วยให้ สัตว์ปีก รับมือกับ ความเครียด จาก ความร้อน

คุณภาพอากาศไม่ดีคุณภาพของอากาศภายในโรงเรือนเป็นส่งสำคัญ เนื่องจากการเลี้ยงไก่

กระทงมักจะให้ไก่อยู่ในพื้นที่ที่จำกัดและมีการเลี้ยงแบบหนาแน่นมาก จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดหาอากาศที่ดีมีออกซิเจนเพียงพอ ไม่มีก๊าซพิษ อย่างไรก็ตาม 

ปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของอากาศมักพบในช่วงฤดูหนาวเนื่องจากผู้เลี้ยงจะต้องลดปริมาณการระบายอากาศออกจากโรงเรือนให้น้อยลงเพื่อรักษาความอบอุ่นภายในโรงเรือนทำให้มีก๊าซพิษสะสมอยู่มาก เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Co2) ก๊าซแอมโมเนีย (NH3) ฯลฯ

 
 

การแก้ปัญหาทางโภชนาการช่วยให้ สัตว์ปีก รับมือกับ ความเครียด จาก ความร้อน

คุณภาพอากาศไม่ดีคุณภาพของอากาศภายในโรงเรือนเป็นส่งสำคัญ เนื่องจากการเลี้ยงไก่
กระทงมักจะให้ไก่อยู่ในพื้นที่ที่จำกัดและมีการเลี้ยงแบบหนาแน่นมาก จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดหาอากาศที่ดีมีออกซิเจนเพียงพอ ไม่มีก๊าซพิษ อย่างไรก็ตาม ปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของอากาศมักพบในช่วงฤดูหนาวเนื่องจากผู้เลี้ยงจะต้องลดปริมาณการระบายอากาศออกจากโรงเรือนให้น้อยลงเพื่อรักษาความอบอุ่นภายในโรงเรือนทำให้มีก๊าซพิษสะสมอยู่มาก เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Co2) ก๊าซแอมโมเนีย (NH3) ฯลฯ
 

Temp controller จะช่วยอำนวยความสะดวก เพิ่มความปลอดภัย

 

TEMP Controller หรือ เครื่องควบคุมอุณหภูมิ คือ อุปกรณ์ที่รับค่าสัญญาณจากเซนเซอร์อุณหภูมิ แล้วส่งข้อมูลที่วัดค่าได้ไปประมวลผลแสดงผลที่หน้าจอ พร้อมทั้งส่งเอาท์พุตออกไปควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ เช่น การปรับค่าอุณหภูมิของ Heater ให้เพิ่มขึ้น การสั่ง เปิด ปิด พัดลม ในโรงเลี้ยง และการสั่ง เปิดปิด ปั้มน้ำ ในฟาร์ม

temp climate controller

Temp Climate Controller 

จะช่วยอำนวยความสะดวก เพิ่มความปลอดภัย และเพิ่มประสิทธิภาพในการเลี้ยง โดย Temp Controller ของเรา ถูกออกแบบมาให้ผู้ใช้สามารถพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรือนระบบปิด (EVAP) ให้การเลี้ยงมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลผลิตดีมีคุณภาพมากขึ้นทั้งยังสามารถปรับแต่งโหมดการทำงานของตัวเครื่องให้เหมาะสมกับการเลี้ยงอีกทั้งยังมีระบบจัดการข้อมูลการเลี้ยง 

 
 

เพื่อให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการเลี้ยง และนำไปต่อยอดธุรกิจ ให้การเลี้ยงมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตอบโจทย์ทั้งผู้เลี้ยงหน้าใหม่ที่ต้องการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเลี้ยง และผู้เลี้ยงหน้าเก่า  ที่ต้องการยกระดับการเลี้ยงให้สะดวกสบายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

Temp controller จะช่วยอำนวยความสะดวก เพิ่มความปลอดภัย

 
TEMP Controller หรือ เครื่องควบคุมอุณหภูมิ คือ อุปกรณ์ที่รับค่าสัญญาณจากเซนเซอร์อุณหภูมิ แล้วส่งข้อมูลที่วัดค่าได้ไปประมวลผลแสดงผลที่หน้าจอ พร้อมทั้งส่งเอาท์พุตออกไปควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ เช่น การปรับค่าอุณหภูมิของ Heater ให้เพิ่มขึ้น การสั่ง เปิด ปิด พัดลม ในโรงเลี้ยง และการสั่ง เปิดปิด ปั้มน้ำ ในฟาร์ม
temp climate controller
Temp Climate Controller 
จะช่วยอำนวยความสะดวก เพิ่มความปลอดภัย และเพิ่มประสิทธิภาพในการเลี้ยง โดย Temp Controller ของเรา ถูกออกแบบมาให้ผู้ใช้สามารถพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรือนระบบปิด (EVAP) ให้การเลี้ยงมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลผลิตดีมีคุณภาพมากขึ้นทั้งยังสามารถปรับแต่งโหมดการทำงานของตัวเครื่องให้เหมาะสมกับการเลี้ยงอีกทั้งยังมีระบบจัดการข้อมูลการเลี้ยง 
 
 
เพื่อให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการเลี้ยง และนำไปต่อยอดธุรกิจ ให้การเลี้ยงมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตอบโจทย์ทั้งผู้เลี้ยงหน้าใหม่ที่ต้องการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเลี้ยง และผู้เลี้ยงหน้าเก่า  ที่ต้องการยกระดับการเลี้ยงให้สะดวกสบายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 

ดูข้อมูล เครื่อง กกไก่ เพิ่มเติม >> Products 

ติดตามเพจ เพิ่มเติม >> FACEBOOK

error: Content is protected !!