Menu Close

การแก้ปัญหาทางโภชนาการ ช่วยให้ สัตว์ปีก รับมือกับ ความเครียด จาก ความร้อน

ความร้อน ความเครียด สัตว์ปีก
 

การแก้ปัญหาทางโภชนาการ ช่วยให้ สัตว์ปีก รับมือกับ ความเครียด จาก ความร้อน

คุณภาพอากาศไม่ดีคุณภาพของอากาศภายในโรงเรือนเป็นส่งสำคัญ เนื่องจากการเลี้ยงไก่

กระทงมักจะให้ไก่อยู่ในพื้นที่ที่จำกัดและมีการเลี้ยงแบบหนาแน่นมาก จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดหาอากาศที่ดีมีออกซิเจนเพียงพอ ไม่มีก๊าซพิษ อย่างไรก็ตาม 

ปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของอากาศมักพบในช่วงฤดูหนาวเนื่องจากผู้เลี้ยงจะต้องลดปริมาณการระบายอากาศออกจากโรงเรือนให้น้อยลงเพื่อรักษาความอบอุ่นภายในโรงเรือนทำให้มีก๊าซพิษสะสมอยู่มาก เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Co2) ก๊าซแอมโมเนีย (NH3) ฯลฯ

 
 

การแก้ปัญหาทางโภชนาการช่วยให้ สัตว์ปีก รับมือกับ ความเครียด จาก ความร้อน

คุณภาพอากาศไม่ดีคุณภาพของอากาศภายในโรงเรือนเป็นส่งสำคัญ เนื่องจากการเลี้ยงไก่
กระทงมักจะให้ไก่อยู่ในพื้นที่ที่จำกัดและมีการเลี้ยงแบบหนาแน่นมาก จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดหาอากาศที่ดีมีออกซิเจนเพียงพอ ไม่มีก๊าซพิษ อย่างไรก็ตาม ปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของอากาศมักพบในช่วงฤดูหนาวเนื่องจากผู้เลี้ยงจะต้องลดปริมาณการระบายอากาศออกจากโรงเรือนให้น้อยลงเพื่อรักษาความอบอุ่นภายในโรงเรือนทำให้มีก๊าซพิษสะสมอยู่มาก เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Co2) ก๊าซแอมโมเนีย (NH3) ฯลฯ
 

ดูข้อมูล เครื่อง กกไก่ เพิ่มเติม >> Products 

ติดตามเพจ เพิ่มเติม >> FACEBOOK

error: Content is protected !!